Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom (F 84:5)

Většinou je později diagnostikován než Dětský autismus, není primární defekt intelektu (zařazuje se někdy i lehká MR). Vždy kvalitativní narušení sociální interakce.Není přítomno klasické opoždění vývoje řeči – jsou ale zvláštnosti v řeči, v komunikaci. Bývá neobratnost. Je úzký okruh zájmů.

Aspergerův syn. – kritéria

Narušení sociální interakce (extrémní „egocentrismus“-zaměření na sebe)

• Neschopnost interakce s vrstevníky, nezájem o interakci s vrstevníky.
• Špatný odhad sociální situace, neschopnost se vciťovat, neschopnost odhadovat úmysly druhých.
• Narušené neverbální chování (pohled z očí do očí, výraz tváře, tělesný postoj, gesta při konverzaci).
• Sociálně a emocionálně nepřiměřené chování-nedostatek vzájemnosti (nedostatek zájmu o sdílenou radost, zájmy, cíle.

Omezené zájmy, opakující se či stereotypní vzorce chování, zájmů, činností

• Zaujetí pro jednu či více stereotypních zálib – intenzivní (v čase se mohou měnit), spíš nazpaměť než význam.
• Ulpívavost, obtížná odklonitelnost, nepružnost, rituály, lpění na pravidlech.
• Pohybové stereotypie, manýrismy (kývání, kroužení rukama, prsty,…), zaujetí částmi předmětů nebo objekty.

Zvláštnosti v řeči a jazyku

• Nebývá významné OVŘ, bývá vyšší verbální skóre, bohatý slovník (někdy úzce zaměřený, pedantický, nepřirozeně perfektní-profesorský).
• Potíže v komunikaci - mluví bez ohledu na zájem posluchačů, nevšímají si reakcí těch, co je poslouchají, prosazují svá témata (spíš „přednášejí“, potíž debatovat, navazovat…).
• Může být zvláštní tón, intonace, melodie hlasu (někdy hlasem jen „ujíždí“).
• Specifické potíže v porozumění jazyka, potíže s významem – hyperrealismus (potíž rozumět žertům, metafoře, nadsázce, přirovnání, rčení…), chápou doslovně.

Potíže v neverbální komunikaci

• Omezené užívání gest, neobratná řeč těla, omezena mimika, nesprávné mimické vyjadřování.
• Zvláštní ulpívavý pohled.

Aspergerův syn. (AS) - bývá vysocefunkční, ale nemusí být vždy.

(Zpracovala 11/2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog. Jde pouze o pomocný, orientační materiál.)Další - k Aspergerovu syndromu (AS):

Motorická neobratnost. Zvláštní infantilita. Inklinují spíš k dospělým nebo naopak mladším dětem, než vrstevníkům. Nemívají kamarády, ale někdy po nich touží. Když porozumí
pravidlům, dodržují je až otrocky (jsou „hyper čestní“, nechápou porušení, změnu…). Bývají extrémně kritičtí i k sobě. Mívají emoční rozlady, změny nálad, vztek, je agresivita –
reagují přecitlivěle i na drobné podněty. Bývají nezrale otevření, upřímní (netaktní, uvádějí do rozpaků). Bývá smyslová přecitlivělost (na zvuky, světlo, pachy, chutě, dotek…).

„Podtypy“:

• Logický (potřebuje znát důvody – proč?, slepé přijetí pravidel nestačí, musí mu to dávat smysl, zklidní ho to…).
• Pravidlový (s jasnými pravidly lépe rozumí, může lépe fungovat ve škole než doma…).
• Emoční (obtížná výchova, bývají méněfunkční, často berou léky, bývá OCD, ADHD, úzkosti, jsou vzdorující, negativističtí…).


Někdy bývá obtížné diagnostikovat ve vyšším věku než je dětství:

Můžou být deprese, vysoké úzkosti, panická porucha, pokusy o sebevraždu.
Projevy chování můžou vést k závěru, že se začíná rozvíjet schizofrenie.
Můžou být jakoby psychotické projevy.
Potíže v chování se mohou zhoršit v pubertě (může být agrese, autoagrese, odmítání společnosti).


Aspergerův syndrom (AS) - zkráceně, orientačně

• Sociální situace mě matou.
• Je pro mě obtížné jen tak nezávazně a „o ničem“ s někým pohovořit.
• Ve škole jsem neměl rád slohové práce, které vyžadovaly představivost.
• Jsem dobrý při zachycování detailů a sbírání informací.
• Je pro mě obtížné přijít na to, o čem druzí lidé přemýšlejí nebo co cítí.
• Jsem schopen zaměřit se na některé věci po velmi dlouhou dobu.
• Lidé o mě říkají, že jsem hrubý, netaktní, ačkoli jsem to tak nemyslel.
• Mé zájmy jsou neobvykle intenzivní a úzce zaměřené.
• Některé věci dělám nepružným způsobem, tyto postupy často opakuji.
• Vždy jsem měl problém s navazováním přátelství.


Tato charakteristika nutně neznamená, že se jedná o nediagnostikovaný Aspergerův syndrom. Může pouze vykazovat charakteristické rysy, které jsou obvyklé u jedinců
s Aspergerovým syndromem.

(Zpracovala 11/2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog. Jde pouze o pomocný, orientační materiál.)