PAS x vývojová dysfázie

Poruchy autistického spektra x dysfatické potíže

Proč může být NĚKDY obtížné odlišit Vývojovou dysfázii od poruch autistického spektra (zdůrazňuji NĚKDY, protože se to týká jen části případů).? A co může napomoci v rozlišení?

Na základě získaných zkušeností předkládám ORIENTAČNÍ tabulky, které mohou někomu napomoci při rozlišení, které mohou někomu pomoci upozornit na dosud nespecifikované potíže dítěte. Jde o pomocnou, pohyblivou „jednotku, balíček první pomoci“ do terénu, do přímé praxe.

Tabulka č. 1

 
PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

  
DYSFATICKÉ POTÍŽE
  Oční kontakt  
Malý, vyhýbavý, někdy skrz. 
Dítě je někdy „mimo“ i svou myslí. Mohl by a nemá důvod. 
 Může být malý a vyhýbavý, ale z jiných důvodu - jako ochrana před požadavky okolí, aby nemusel odpovídat, mluvit. Nebo strach, že nebude rozumět. Chtěl by, ale má překážky. Někdy naopak až odezírá jako nedoslýchavý s cílem zachytit maximum informací. 
 Neverbální komunikace  
Méně bohatá. Chudší mimika i gesta. Chybí spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra. Může užívat ruky druhého, když něco chce-spíš jako nástroj.  V bezpečí hodně sleduje gesta druhých, odezírá. Živě reaguje na pochvalu, ocenění. Živý pohled, gestikulace, výraz úlevy a radosti, když se něco povede, když pochopí. Dobře vnímá a vyhodnocuje sociální situace, kde není třeba slov. 
  Prožívání 
Chybí emoční reakce na blízkost druhých dětí, emocně plošší, nevciťuje se. Nestojí vždy o nabízenou pomoc, nechápou proč. Může být podrážděnost, afekty. Lze využít vizualizace, strukturalizace. Mohl by a nemá důvod.   Jsou schopni se vcítit, potřebují blízkost a oporu druhého. Jsou úzkostni. V nepohodě, zátěži „vypíná“ pozornost, většinou se stahuje, omezí na minimum své projevy. Někdy maska úsměvu. Pomoc vítají. Může být podrážděnost. Vizualizace pomáhá. Chtěl by, ale má překážky. 
 Sociální oblast  
Narušena, omezena možnost integrace do široké společnosti. Nerozumí plně našemu světu, unikají do svého. Nutná opora, provázení, pomoc-často celoživotní. Nemůže, nemá důvod. Působí někdy jako nevychovaní, neposlušní, nedoslýchaví.   Narušena, omezena schopnost integrace do širší společnosti. Nerozumí verbální komunikaci, nedokáže komunikovat. Chtěl by a nejde to - proto stresy, úzkosti, neurotizace, úniky do různých problémů. Nutná opora, provázení - někdy celoživotně. Působí někdy jako zanedbaní, neposlušní, nedoslýchaví. 

Tabulku prosím užít pouze s úvodním slovem, orientačně a v případě potřeby se obrátit na příslušné odborníky. Je třeba dodat, že jedinec může mít oboje potíže (např. autista může mít řečové potíže nad rámec autismu a typu dysfázie). Někdy se může dysfatik jevit jako autista. Diferenciální diagnostika je žádoucí.

Proč může být NĚKDY obtížné odlišit Vývojovou dysfázii od poruch autistického spektra (zdůrazňuji NĚKDY, protože se to týká jen části případů).? A co může napomoci v rozlišení?

Na základě získaných zkušeností předkládám ORIENTAČNÍ tabulky, které mohou někomu napomoci při rozlišení, které mohou někomu pomoci upozornit na dosud nespecifikované potíže dítěte. Jde o pomocnou, pohyblivou „jednotku, balíček první pomoci“ do terénu, do přímé praxe.


Tabulka č. 2

 
PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

  
DYSFATICKÉ POTÍŽE
 Řeč v expresi (užití, produkci) 
Bývá opožděný vývoj řeči. Když je řeč plně rozvinutá, je někdy neadekvátně užívaná, někdy mimo realitu. Jsou slovní echolálie, stereotypie - bez zjevné příčiny, nemusí mít cíl. Může, ale nemá důvod. Může být neobvyklá intonace, zabarvení hlasu. Bývá narušena schopnost udržet nebo iniciovat konverzaci - nemá důvod, nerozumí souvislostem, nebo uniká do svých témat. Vždy je opožděný vývoj řeči. Ví, co chce říct, má snahu užít řeč, ale nejde to. Echolálie a stereotypie se mohou vyskytnout z důvodu ověřování si, jako pomoc opakováním. Má cíl, ale má překážky. Chtěl by a nemůže. Množstvím, zátěží a časem výraznější zhoršení kvality produkce řeči. Může být neobvyklá intonace, zabarvení hlasu (někdy jakoby mluvil cizinec). Bývá narušena schopnost iniciovat nebo udržet konverzaci, ale z jiných důvodů. Na zadaný úkol nereaguje nebo odpoví chybně proto, že nedokáže správně užít řeč a špatně rozumí. Vlastní produkce z vnitřního podnětu bývá kvalitnější, bohatší.
 Řeč v recepci 
(porozumění) 
 
Může rozumět i bohaté řeči, správně reagovat na slovní pokyny pokud „chce“ pokud je v „reálu“. I když porozuměl, užije echolálie, stereotypie. Špatně vyhodnotí sociální kontext řeči, nerozumí nadsázce, přirovnání. Nemusí být zrakový kontakt. Může působit jako nedoslýchavý.  Chtěl by a nemůže. Nerozumí obsahu především abstraktních slov, nepochopí plně obsah vět, i když se snaží. V bezpečí snaha zrakem hodně kontrolovat až odezírat, čeká na reakci druhého - odhaduje, zda splnil dobře. V zátěži malý zrakový kontakt, může působit jako nedoslýchavý. Množstvím, časem a zátěží zhoršení. Pak „vypíná“ pozornost, působí nezúčastněně, někdy negativistický. 
 Prognóza, pomoc 
Většinou nutná celoživotní opora, pomoc. Větší šanci vysokofunkční jedinci s normálním intelektem. Důležité je dobré rodinné zázemí. Vhodné strukturovat prostředí a čas. Speciální vedení s odbornou péčí.  Dlouhodobá péče - především logopedická, s větší šancí na kompenzaci u jedinců s dobrým intelektem, dobrým rodinným zázemím, mírnějšími potížemi. Někdy nutná opora, provázení, „tlumočník“. Speciální vedení s odbornou péčí.

Tabulky prosím užít pouze s úvodním slovem, orientačně a v případě potřeby se obrátit na příslušné odborníky. Je třeba dodat, že jedinec může mít oboje potíže (např. autista může mít řečové potíže nad rámec autismu a typu dysfázie). NĚKDY se dysfatik může jevit jako autista. Diferenciální diagnostika je žádoucí.

Vypracovala: Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog
e-mail: n.bartosikova@seznam.cz
Upraveno 3-2011