Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra

(Orientační přehled a stručná kritéria)

Tyto poruchy se diagnostikují v současnosti na základě projevů chování, bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost jakéhokoli přidruženého, chorobného stavu.
Přidružený stav se „kóduje“ zvlášť (např. MR, smyslové postižení, tělesné aj…).

Jde o vrozený handicap, porucha je trvalá, ale věkem a správným přístupem se děti mohou výrazně zlepšit. Symptomy autismu se věkem mění.

Dětský autismus (F 84.0):
častá mentální retardace (kolem 75%), první atypické projevy většinou před třetím rokem věku, různá míra „funkčnosti“, narušení v celé triádě:

- sociální interakce
- komunikace
- omezený, stereotypní, repetitivní vzorek jednání, chování, zájmů
  (nespecifické rysy: strachy-fobie, poruchy spánku a potravy…)

Aspergerův syndrom (F 84.5): 
většinou je později diagnostikován než Dětský autismus, není defekt intelektu, vždy kvalitativní narušení sociální interakce, není přítomno opoždění vývoje řeči – jsou ale zvláštnosti v řeči, v komunikaci, bývá neobratnost. Je úzký okruh zájmů.

Narušení:
 • sociální interakce
 • omezené zájmy
 • opakující se rituály
 • zvláštnosti v řeči, v jazyku
 • potíže v neverbální komunikaci
K dg. Aspergerův syndrom:

Někdy bývá obtížné diagnostikovat Aspergerův syn. ve vyšším věku než je dětství.

- můžou být deprese, můžou být vysoké úzkosti
- projevy chování můžou vést k závěru, že se začíná rozvíjet schizofrenie
- můžou být jakoby psychotické projevy
- může být spojení s jakoukoli jinou poruchou, chorobou, nemocí
- zvýšená hladina stresu může vést k úzkostným poruchám
- zvláštnosti chování bývají zaměňovány za projevy psychotického onemocnění nebo poruchu osobnosti
- v určitém procentu se mohou potíže v chování zhoršit, zesílit v pubertě (pak bývá problémové chování-agrese, autoagrese, odmítání společnosti…)
- mohou být depresivní stavy, rozvinout se může panická porucha, mohou být pokusy o sebevraždu

Atypický autismus (F 84.1): 
liší se od autismu buď dobou vzniku (až po třetím roce věku) nebo nenaplněním všech tří sad diagnostických kritérií. Většinou u retardovaných jedinců.

Rettův syndrom (F 84.2): uvádí se pouze u dívek, jde o mutaci genu, často vede k úplným projevům autismu. Vývoj je normální zhruba do šesti až osmnácti měsíců věku (v literatuře se liší). Začíná zpomalení růstu hlavy, ztráta získaných manuálních a verbálních dovedností, účelových pohybů rukou (objeví se „plácání, mytí rukou“), stagnace růstu, objeví se neurologické symptomy včetně epi. záchvatů, porucha koordinace, hyperventilace, skřípání zubů, zvláštní smích, pláč, němota, provázená hlubokou MR. Udržuje se určitá sociální zainteresovanost. V určitém věku (zhruba do 10 let) se symptomy stabilizují, mizí neurovývojový regres.

Jiná dezintegrační porucha v dětství (F 84.3): děti se do jednoho a půl roku až čtyř let vyvíjí normálně (nebo téměř normálně), pak se objeví těžká symptomatologie autistického typu. Vývoj je zastaven nebo dochází k jasnému regresu. Vyžaduje ztrátu dosažených dovedností alespoň ve dvou oblastech z: řeč, hra, sociální dovednosti, motorické dovednosti, ovládání vyměšování současně s postižením aspoň ve dvou oblastech triády artismu.

Hyperkinetická porucha sdružená s MR a stereotypními pohyby (F 84.4)

Pak jsou jiné nebo nespecifikované pervazivní vývojové poruchy.

Medicínské problémy spojené se specifickými symptomy autistického spektra:
 • Syn. fragilního X chromozomu
 • Syn. částečné tetrazómie 15
 • Moebiův syn.
 • Angelmanův syn.
 • Syn. Landau-Kleffner
 • Syn. Cornelia de Lange
 • Tuberózní skleróza aj.

Úvahy pro diferenciální Dg.:
 • Mentální retardace – těžší
 • Vývojová dysfázie
 • Smyslová postižení
 • ADHD – výraznější forma
 • Úzkosti, separační úzkosti
 • Adaptační potíže
 • Deprivace
 • Pretížení, nepřiměřené nároky
 • Nadprůměrné nadání

(zpracovala 3/2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog. Jde pouze o pomocný, orientační materiál)