Provozní řád

Provozní řád mateřské školy
datum platnosti od 1.9.2016

 1. Údaje o zařízení

  Název školy:                   Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola
                                          pro sluchově postižené,  Ostrava - Poruba
                                          příspěvková organizace

  Adresa:                           Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba

  IČ:                                   00601985

  Zřizovatel:                      Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, 702 18 Ostrava
                                          IČ 7089069, Telefon: 595 622 348

  Ředitel školy:                  Mgr. Libor Suchoň,  tel.595 694 547

  Vedoucí učitelka MŠ:     Mgr. Dana Škorpíková, tel.595 694 545

  Kontakty:                        ZŠ – special.skola@deaf-ostrava.cz

                                          MŠ – materska.skola@deaf-ostrava.cz

  Internetové stránky :       www. deaf-ostrava.cz

 2. Popis zařízení

  Typ: Mateřská škola s celodenní péči
  Kapacita:

 • Počet tříd: 3

 • Počet zapsaných dětí: 26

 • Počet dětí ve třídách:
  U Motýlků – 9, věk 4 – 7let
  U Kytiček – 9 , věk 4 – 7let
  U Sluníčka – 8, věk 3 – 5let   

 • Provozní doba: od 6.30 do 16.00 hodin

 1. Režimové požadavky
  - Nástup dětí do MŠ: 6.30 – 8.00

  - Hra: V denním režimu jsou zařazovány hry spontánní i řízené.
  - Pohybové aktivity: Pohybové aktivity jsou vyváženě zařazovány v průběhu výchovně
    vzdělávacích aktivit. K pohybovým aktivitám je využíváno sportovní náčiní, nářadí,
    didaktické a terapeutické pomůcky. K hudebně pohybovým činnostem jsou využívány
    hudební nástroje, CD, IC technika.
  - Pobyt venku: K PV je využívána školní zahrada s herním programem, pískoviště, školní
    hřiště, kde probíhají volné a řízené hry dětí, tělovýchovné aktivity.
    Pobyt venku je uskutečňován s ohledem na počasí a aktuální situaci ovzduší.
  - Odpočinek: Děti odpočívají v samostatné ložnici vybavené stabilními lehátky a denní
    místnosti (třídě U Motýlků), kde jsou využívaná plastová lehátka. Pro děti, které
    neodpočívají je připraven klidový program – individuální práce související  
    s výchovně vzdělávacími aktivitami, hry.
  - Stravování : Poskytováno vlastní školní kuchyni v pravidelných časových   
     intervalech.
  - Pitný režim: Je zajištěn po dobu celého pobytu dítěte v MŠ na jednotlivých třídách.
    Vzhledem  k počasí a ročnímu období i při pobytu venku.
  - Otužování: Větrání místnosti. V letních měsících sprchování a slunění na školní
     zahradě.  
     Pokud je zajištěn plavecký výcvik dětí, probíhá v rámci kurzu saunování .

 2. Způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení.
  - Větrání: V místnostech a prostorách MŠ je prováděno pravidelné větrání s ohledem  
     umístěných v prostorách MŠ a kontrolována učitelkami.
  - Osvětlení: Třídy a prostory mateřské školy jsou dostatečně osvětlení.

 3. Zasobování pitnou vodou
  je zajištěno z veřejného vodovodu.

 4. Skladování, výměna prádla
  Čisté prádlo je skladováno centrálně v prádelně školy. Výměnu a manipulaci s prádlem zajišťuje pradlena a uklízečka MŠ.
  Výměna lůžkovin : 1 x za 3 týdny, dle potřeby ihned.
  Výměna ručníků: 1x týdně, dle potřeby ihned
  Použité prádlo je skladováno mimo společné prostory na nezbytně nutnou dobu, poté uklízečka dopraví znečištěné prádlo do prádelny.

 5. Úklid a čištění
  - Denní úklid:
  1x denně stírání na vlhko bez čisticích prostředků v prostorách MŠ ( nábytek, kryty topení, police, okenní parapety, splachovadla, kliky)
  1x denně s použitím čistících dezinfekčních prostředků (umývadla, záchodové mísy, sedátka na záchod) – dle potřeby vícekrát denně
  Vynášení odpadků 1 – 2x denně dle potřeby
  Vysávání koberců 1x denně
  Týdenní a celkový úklid:
  1x týdně dezinfekce záchodů, umýváren
  2 x ročně celkový úklid všech prostor MŠ
  2 - 3 x ročně mytí oken, dle potřeby

 6. Další požadavky
  - Výchova ke zdravému životnímu stylu probíhá v rámci výchovně vzdělávacího procesu v součinnosti s naplňováním cílů vzdělávání. Dětem je rovněž poskytovaná zdravá a vyvážená strava, dostatečný pohyb podporující zdravý vývoj osobnosti dítěte.

 7. Evidence a registrace úrazů
  Úrazy jsou zaznamenávány a evidovány v knize úrazů pro celé zařízení. K dispozici ve SPC. Rovněž v ranním filtru MŠ.

Pokyny k hlášení úrazů, havárie, lékarnička,
Lékarnička je umístěna v logopedické učebně třídy U Kytiček místnost 121. Informace o první pomoci a pokyny pro případ nouze jsou umístěny na nástěnce spojovací chodby -  místnost 113.
Comments