ZÁPIS DO MŠ

         Z Á P I S 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TERMÍN KONÁNÍ:
10. a 11. května 2017  od 8:00 – do 15:30

MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU:
prostory mateřské školy

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

     Mateřská škola přijímá:

 •  děti se sluchovým postižením
 •  děti s těžkými vadami řeči
 • v souladu se zákonem č.178/2016 Sb. §34 odst.1, kterým se mění  zákon 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání děti zpravidla od 3 do 6 let
 • děti po odkladu povinné školní docházky
 • pokud není naplněná kapacita i děti mladší, nejdříve však od 2 let

      Podklady pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC)

 • u dětí mladších 5 let, v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví doložení potvrzení  o tom, že se dítě podrobilo stnoveným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Na základě posouzení podmínek pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

K ZÁPISU SI DONESTE:

 • rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 • platný průkaz totožnosti rodičů (OP, pas)

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • doporučení školského poradenského zařízení, popř. další odborné a lékařské zprávy týkající se zdravotního stavu dítěte

 

Ve dnech 24. a 25. dubna od 8.00 – do 15.00 hod. si můžete vyzvednout potřebné formuláře k zápisu a zároveň si prohlédnout mateřskou školu.
Formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách MŠ.

 

Kontakt: Mgr. Libor Suchoň – ředitel školy - tel.595 694 547
e-mail:
special.skola@deaf-ostrava.cz

Mgr. Dana Škorpíková- vedoucí učitelka MŠ – tel.595 694 545
e-mail:
materska.skola@deaf-ostrava.czComments