Zvonečkův kouzelný svět


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Zvonečkův kouzelný svět
Zazvonil zvoneček brzy ráno,
půjdeme do školky s tátou a mámou.
Ve školce kamarády mám,
o čem si s nimi povídám?
O rodině, o přírodě, 
čím pojedu na výlet k vodě,
kde bydlí zvířátka,
kdy budou svátky
a kdo má klíček od pohádky.
Celý den si hrajeme, cvičíme, zpíváme, malujeme
a povídáme si spolu.
Odpoledne pak zazvoní zvoneček 
a já půjdu domů.


 Školní vzdělávací program je přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči. Je zpracován tak, aby měly děti možnost neustálé zpětné vazby, což je při jejich postižení velmi nutné. Stálým opakováním si vštěpují a upevňují poznatky a dovednosti o okolním světě.

 Filozofie MŠ

„Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu … a může-li být něco vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům“.

J. A. Komenský

Filozofií naší mateřské školy je:

-        vzdělávání a rozvoj osobnosti dětí se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči v  láskyplném, podnětném a bezpečném prostředí, kde objevují a poznávají nové věci, které povedou k rozvoji jejich osobnosti.

-    hledání vhodných metod a postupů při výchovně vzdělávací práci, kterými můžeme těmto dětem co nejpřirozeněji a nejlépe přiblížit znalosti a dovednosti, které si mají osvojit.

Záměrem je tedy, co nejefektivnějšími způsoby výuky dovést děti na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost, zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být sama sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti. Položit tak základy pro celoživotní učení i pro schopnost jednat v duchu základních lidských
a etických hodnot, a to vše na úrovni individuálních schopností předškolních dětí vzhledem k jejich handicapu, jejich chápání a vidění světa s přirozenými životními souvislostmi
a okolnostmi, v nichž dnešní dítě vyrůstá. Snažíme se o rozvoj povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým je obklopeno a vytvářením pozitivního vztahu k němu.

Úkolem MŠ je také doplnit rodinnou výchovu, obohatit denní program dítěte a vytvořit podnětné prostředí podporující jeho celkový všestranně harmonický rozvoj.

 

Vzdělávání 21. století zakládáme na čtyřech pilířích, ve kterých se odráží i moudro již dávno minulé.

„Tělo nechť každodenní hýbání své má. Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“.                                                                 J.A. Komenský

Čtyři pilíře

1.  Učit se poznávat – pomáháme dětem prostřednictvím dostatečného množství podnětů k rozvíjení vlastní osobnosti a k získání základního poznání o okolním světě, o životě,      o člověku samotném – poznávání realizujeme i mimo prostředí mateřské školy (výlety, exkurze, pozorování při vycházkách, sportovní aktivity, pobyt v přírodě…).

2.  Učit se jednat – vytváříme  pro třídu společná „Pravidla chování“ s obrazovými symboly a postupně se jimi děti řídí.

3.  Učit se žít společně – společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi a učit se vzájemnému porozumění.

4.  Učit se být – rozvíjíme samostatnou osobnost dítěte a zároveň učíme děti nést důsledky svého jednání a chování.