Obecná charakteristika

Mateřskou školu navštěvují děti se sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností a v současné době i děti s kombinovanými vadami.

V MŠ se vzdělávají děti ve věku od 2,5 let do 7 let. Rodiče mají možnost umístit dítě na polodenní, celodenní nebo internátní pobyt. Děti jsou rozděleny do tří tříd U Motýlků, U Kytiček, U Sluníčka dle věku a postižení. Ranní směnu u dětí zajišťují v každé třídě dvě učitelky. Jedna pracuje s dětmi ve třídě, dle běžného režimu, druhá provádí s dětmi individuální logopedická cvičení.

Filozofií a prioritou naší mateřské školy je budování a rozvíjení komunikačních dovedností, aktivní řečové produkce s využitím CI a sluchadel, rozvoj orální komunikace podpořené znakovým jazykem u dětí se sluchovým postižením. Budování komunikačních dovedností pomocí znakového jazyka, jako jediného prostředku komunikace u dětí bez možností kompenzace sluchu CI, sluchadly. U dětí s těžkými vadami řeči je cílem rozvoj receptivní (porozumění) i expresivní (řečové produkce) složky řeči, rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby a zdokonalování správné výslovnosti. Učení dětí komunikovat se svými nejbližšími a tak se aktivně účastnit života v rodině a postupně se začleňovat do majoritní společnosti.