Speciálně pedagogické centrum (SPC)

" Dětství sluchově postiženého dítěte je soubojem s časem, který musí rodiče vybojovat. "

Speciálně pedagogické centrum je součástí školy, funguje jako poradna pro sluchově postižené děti, žáky a studenty,  jejich rodiče a pedagogy mateřských, základních a středních škol, kteří pracují se sluchově postiženými žáky. Navštěvujeme rodiny s malými dětmi se sluchovým postižením, spolupracujeme s dětskými lékaři a foniatry. Poskytujeme rady a pomoc při řešení výukových a výchovných problémů. Důraz klademe na ranou péči, která má velký význam pro vývoj sluchově postiženého dítěte a může ovlivnit jeho školní zařazení a další úspěšnost dítěte v životě. 
SPC velmi úzce spolupracuje s Centry kochleárních implantací v Praze i  Ostravě (CKID a CKIO).


SPC bezplatně poskytuje tyto služby:

1. Speciálně pedagogická a logopedická péče 
 • ambulantní péče - logopedická a speciálněpedagogická
 • speciálněpedagogická diagnostika s cílem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se SP ve vztahu k vzdělávání 
 • zpracování podkladů (doporučení)  pro vzdělávání dětí a žáků se SP - návrhy podpůrných opatření
 • vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 
 • poskytování intervence žákům i pedagogům v běžných školách 
 • péče o klienty s kochleárním implantátem
 • spolupráce s rodinou při výběru formy vzdělávání 
 • péče o děti ihned po stanovení diagnózy sluchového postižení

2. Psychologická péče
 • psychologická poradenská péče
 • speciální vyšetřování a diagnostika sluchově postižených
 • psychoterapie
 • psychorehabilitace rodin

3. Sociálně právní pomoc
 • sociální diagnostika a aktivní pomoc v oblasti sociálně právního zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin

SPC dále nabízí:
 • vystavování podkladů k odkladu povinné školní docházky
 • navazování kontaktů rodin se sluchově postiženými dětmi
 • kurzy znakového jazyka pro rodiče a pedagogy škol, které vzdělávají žáky se sluchovým postižením
 • poradenství v oblasti kompenzačních, didaktických a speciálních didaktických pomůcek

Služby v SPC zajišťují:

 • speciální pedagog (surdoped i logoped)
 • psycholog
 • sociální pracovnice

Školení začínajících speciálních pedagogů v SPC pro SP