Školení speciálních pedagogů

Školení začínajících speciálních pedagogů v SPC pro SP Ostrava - Poruba

Pracoviště SPC pro SP Ostrava – Poruba poskytuje vedení individuálních stáží začínajících pracovníků – speciálních pedagogů SPC pro sluchově postižené.


Školitelem začínajících speciálních pedagogů speciálně pedagogických center je Mgr. Jana Barvíková - na základě Osvědčení IPPP ze dne 20.4.2007 vedeným pod č. jednacím 81/07/01.

Náplň stáže:


První den:

Seznámení stážisty s pracovníky SPC, prohlídka SPC a školy včetně jeho jednotlivých zařízení (mateřská a základní škola, školní družina a školní klub, internát). Nastínění jejich hlavního cíle.

Surdopedické minimum:

Sluchové postižení – typy a stupně sluchových vad / periferní vady, centrální vady, kategorie sluchově postižených dětí a jejich charakteristika /
 • klasifikace poruch sluchu - vady převodní, percepční, centrální
 • stavba ucha – umístění vady převodní a percepční na modelu
 • metody vyšetření sluchu (vyšetření BERA, ERA, SSEP, audiologické vyšetření, dětský percepční test porozumění řeči), ukázky audiogramů, čtení foniatrické zprávy (vybrat důležité informace pro speciálního pedagoga)
 • orientační zkoušky sluchu – podle věku dítěte (reakce na zvukové podněty – zvukové hračky, hlas; orientačně DPT…)
 • sluchadla – rozdíl mezi analogovým a dig. sluchadlem, kochleární implantát
 • rozdíly ve sluchovém vnímání se sluchadly a implantátem
 • spolupráce s rajónními foniatry

Význam sluchu a důsledky postižení sluchu na celkový vývoj sluchově postiženého dítěte
 • kategorie vad sluchu podle stupně sluchové vady
 • rozdíly ve vývoji dítěte v závislosti na stupni sluchového postižení
 • vliv komunikačního prostředí na rozvoj dítěte
 • psychologické zvláštnosti osobnosti sluchově postiženého
 • důsledky sluchové vady

Komplexní logopedická a surdopedická péče sluchově postižených
 • hlavní složky rehabilitace (sluchová výchova, odezírání, řečová výchova, ZJ)
 • zajištění logopedické a surdopedické péče v SPC pro SP, MŠ a ZŠ pro SP
 • týmová spolupráce (psycholog, spec. pedagog, soc. pracovník)
 • spolupráce jednotlivých součástí zařízení ZŠ pro SP (implantované děti)
 • spolupráce s klinickými logopedy
 • vyšetřovací metody a používané testy pro speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku

Raná péče – včasná intervence
 • depistáž
 • spolupráce s rodinou
 • výběr vhodného školského zařízení
 • sluchová výchova

Komunikační prostředky sluchově postižených / systém orální komunikace, systém totální komunikace, systém bilingvální komunikace /
 • vymezení pojmů
 • nutnost zajištění okamžitého zavedení komunikačního systému podle volby rodiče
 • nabídka pracoviště (totální komunikace)
 • možnost volby závisí na rodičích – měli by být seznámeni se všemi možnostmi

Základy českého znakového jazyka – kultura „Neslyšících“
 • kurs znakového jazyka pro rodiče a pedagogy na škole (zdarma)
 • znakový jazyk x znakovaná čeština
 • výhody zavedení komunikačního systému založeného na ZJ – děti jej snadno přijímají a učí se, odstraňuje pozvolna komunikační bariéru mezi rodičem a dítětem, zklidňuje dítě
 • filozofie SP,
 • organizace SP, tlumočnické služby, socializace a možnosti profesionální orientace SP

Kombinovaná postižení
 • hluchoslepota - SRP
 • nejčastější kombinace postižení (konkrétní kasuistiky)
 • individuální přístup
 • spolupráce s ostatními SPC, zaměřenými na jiný typ postižení (MR,ZP,TP,AUS,)
 • diagnostika VPU a dyslexie u SP dětí
 • problém ADD a ADHD u SPD

Celkem 8 hodinDruhý den:
2. Reedukace / edukace / komunikačních dovedností a sluchu

Krátký teoretický úvod k povinným administrativním úkonům souvisejícím s vyšetřením dítěte, ILP.

Praktické ukázky individuální práce s dítětem a poradenská práce pro rodiče. Optimálně výběr dětí s různým sluchovým postižením, také rozdílné komunikační prostředí v rodině – srovnání na závěr.

Dle možností také ukázka komplexního vyšetření dítěte při první návštěvě SPC, nebo jiné (týmová spolupráce).
 • navázání kontaktu s dítětem a rodiči
 • vyšetřovací schéma - logopedická a surdopedická diagnostika

 1. metody shromažďování údajů
 2. anamnéza rodinná, osobní
 3. vyšetření a popis stavu sluchu a komunikačních dovedností
 4. shrnutí vstupního vyšetření

 • sestavení plánu reedukace

Sledujeme:

 • rozvoj zrakového vnímání ( oční kontakt, zraková paměť, zraková diferenciace…)
 • rozvoj sluchového vnímání ( detekce, diskriminace, identifikace, diferenciace zvuků hudební , nehudební povahy a řeči, časové uspořádání zvuků, směrové slyšení, reakce na hlas, modulační faktory, porozumění řeči…….
 • rozvoj fonematického sluchu ( samohláska, souhláska, slabika, slovo, věta, rozhovor…)
 • rytmická cvičení
 • rozvoj oromotoriky
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj grafomotoriky
 • dechová a fonační cvičení
 • předartikulační a artikulační cvičení
 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby ( auditivně verbální , znak, gesta, mimika…)
 • rozvoj receptivní a expresivní složky komunikace
 • vyvozování hlásek ve slabikách.., zapojování do slov… vět…
 • fixace a automatizace hlásek
 • nácvik odezírání
 • celkový psychomotorický rozvoj dítěte
 • globální čtení, čtení s porozuměním….

Integrace sluchově postižených – klady a zápory integrace sluchově postižených
 • teoretická příprava před výjezdem, který proběhne 3. den,
 • rozbor konkrétního případu
 • otázka integrace v závislosti na stupni sluchového postižení a mentální  úrovně dítěte
 • integrace očima rodiče
 • faktory ovlivňující rozhodnutí integrovat SP dítě

Celkem 8 hod
Třetí den:

Komunikační dovednosti speciálního pedagoga s klienty

Výjezd do mateřské školy nebo základní školy , kde byla provedena INTEGRACE sluchově postiženého dítěte / případně výjezd do rodiny sluchově postiženého dítěte – včasná intervence/


Seznámení s péčí o integrovaného žáka – vystavení dokumentace, pohovor s třídním učitelem, ředitelem , eventuelně výchovným poradcem, konzultace o specifických zvláštnostech sluchově postižených žáků v procesu integrace – kompenzační pomůcky, akustická úprava třídy, pomoc při zpracovávání individuálních plánů…….


6 hodin


Po návratu: 
Rozbor výjezdu.

 • rozhovor jako základní metoda ( standardizovaný, nestandardizovaný, anamnestický…)
 • empatie.. umění naslouchat…
 • práce se získanými informacemi a jejich ochrana
 • odlišnosti v jednání a komunikaci s klientem, rodiči, učiteli, lékařem – první kontakt, první návštěva v rodině…..
 • propagace SPC na veřejnosti
 • základy komunikace se sluchově postiženými rodiči….
 • vypracování IVP s ohledem na SP , asistent pedagoga
 • vzdělávací programy a učební dokumenty
 • speciální vyučovací metody
 • organizace vyučování u SP
 • možnosti profesionální orientace

2 hodinyČtvrtý den:

Sociálně právní minimum

 • Práva a povinnosti rodičů při péči o SPD
 • SP dítě v rodině, jednání v rodině
 • Přiznání mimořádných výhod, postup při jednání na úřadech, posudková komise, odvolání proti nepřiznání mimořádných výloh
 • Sociální dávky poskytované z důvodu dlouhodobého těžkého zdravotního postižení vyžadující mimořádnou péči, další možné příspěvky, pokyny pro rodiče…
 • Pomoc rodičům při zajišťování kompenzačních pomůcek
 • Spolupráce SPC s jinými institucemi ( sociální úřady…)

2 hodiny

Dokumentace SPC

 • Statut, organizační řád, vnitřní řád, personální dokumentace, plán práce, výkazy o činnosti pracovníků, evidence pracovních cest, statistika, ...
 • Spisová dokumentace dětí a žáků se sluchovým postižením ( základní evidence, anamnestická data, záznamy o vyšetření, záznamy o provedení péče, záznamy o jednání s učitelem, rodičem či jinými subjekty…)
 • Odborný posudek a doporučení k rozhodnutí příslušných orgánů k zařazení dítěte do adekvátního vzdělávacího zařízení ( integrace )
 • Ostatní odborné podklady pro vzdělávání SPD (zprávy o návštěvě školy, zprávy o logopedické péči, Doporučení pro vzdělávání …)
 • Individuální vzdělávací plán

3 hodiny

Kompenzační a jiné pomůcky v rehabilitaci SPD

 • Typy sluchadel , kolektivní zesilovací aparatury a další pomůcky pro sluchově postižené
 • Kochleární implantát, předoperační příprava, rehabilitace po operaci
 • Znalost a užití pomůcek v logopedii pro sluchově postižené
 • Aplikace a přizpůsobení běžných učebních pomůcek pro potřeby sluchově postiženého dítěte
 • Literatura 

3 hodiny


Celkem 8 hodin