PROPOZICE

50. CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ


OSTRAVA
18.6. - 21.6. 2014

www.deaf-ostrava.cz

Obsah:

Všeobecná ustanovení
Technická ustanovení
Atletika
Plavání
Basketbal
FutsalVšeobecná ustanovení


1. Pořadatel :

Z pověření Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba

2. Datum : 18.6. - 21.6.2014

3. Místo konání : Ostrava - Poruba

4. Řídící pracovníci :

Ředitel CSH: Mgr. Suchoň Libor
Zástupce ředitele: PaedDr. Eva Bělková

Vedoucí sportů : Atletika Mgr. Pouska Jiří
Basketbal Kunderová Jana
Futsal Mgr. Zajko Jiří
Plavání Mgr. Petroš Zdeněk

Ekonom her : Jana Zábojníková

5. Ubytování :

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava - Poruba
N49°50 . 15782´E18°10.066076, tel.596 909 111, www.skolspec.cz

6. Stravování :

Stravování začíná večeří dne 18.6.2014, končí obědem dne 21.6.2014 sbalíčkem
na cestu.

7. Jízdné :

Účastníci si cestu hradí z prostředků vysílající organizace.

8. Příjezd účastníků :

Dne 18.6.2014 do 18,00 hod - místo ubytování.

9. Odjezd účastníků :

Dne 21.6.2014 odpoledne po 14,00 hod.

10. Počet účastníků :

Z každé školy maximálně 19 účastníků (16 + 3 vedoucí, 8 chlapců a 8 dívek).
Počet chlapců a dívek nelze upravit směrem nahoru.

11. Závazné přihlášky :

Přihlášky zašlou školy e-mailem na adresu
libor.suchon@deaf-ostrava.cz
do 28.2.2014 ( včetně návratek ). Je nutné uvést, kterých sportů se škola zúčastní

( atletika, basketbal, futsal, plavání ). Uveďte počet chlapců a dívek + vedoucí ( M+Ž ).
Za každého účastníka SH bude vybírán účastnický poplatek ve výši 500,- Kč.
Celkovou částku škola uhradí do 28.2.2014 - na číslo účtu: 12334761/0100


Příloha: přihláška na CSH ke stažení v sekci Dokumenty12. Soupisky :

Při příjezdu předloží vedoucí výpravy pořadatelům:
2x soupisku o způsobilosti soutěžení v jednotlivých sportech s potvrzením o bezinfekčnosti, 1x soupisku k ubytování.
Soupisky musí být potvrzeny ředitelem školy. Prosíme o vyplnění soupisek počítačem !
Soupisky v elektronické podobě zašlete na: bob68@seznam.cz
Nejpozději 29.5.2014, potvrzené ředitelem školy předáte při ubytování.
Večer už budou přidělována startovací čísla.

13. Startující :

Přihlášená družstva škol pro sluchově postižené - ročník 1997 a mladší.

14. Vylosování :

Provede organizační výbor CSH v květnu 2014.

15. Porada vedoucích :

V den příjezdu na CSH ve 20,15 hodin v místě ubytování ( ve škole ).


Technická ustanovení
Soutěží se v atletice, basketbalu dívek, futsalu chlapců a v plavání.

1. Předpis :

Soutěží se podle pravidel uvedených sportů, podle soutěžního řádu a směrnic
těchto propozic.

2. Systém soutěží :

Atletika je soutěží jednotlivců a družstev. V kolektivních sportech se utkávají družstva
ve skupinách podle počtu přihlášených. Počty ve skupinách určí organizační výbor před losováním v květnu 2014.

3. Podmínky účastí :

Každý účastník musí být žákem školy, za kterou startuje. Příslušnost žáka ke škole
bude potvrzena na soupisce, kterou potvrdí ředitel školy. Porušení podmínek bude potrestáno diskvalifikací jednotlivce, družstva, případně celé školy.

4. Protesty :

Protesty se podávají se nejpozději do 30 minut po skončení jednotlivých soutěží vedoucímu soutěže. Vklad činí 100,- Kč. Pozdější protesty nebudou uznány.

5. Hodnocení :

Každá soutěž se hodnotí samostatně. Na závěr se provede přehled o počtu získaných medailí a neoficiální pořadí podle počtu získaných bodů - v každé disciplíně získá škola počet bodů podle celkového počtu přihlášených škol na SH.

6. Odměny :

První tři závodníci v atletice a plavání dostanou diplom, medaili a věcnou odměnu
( dle finančních možností ). Členové prvních tří družstev dostanou diplom, medaili a věcnou odměnu ( dle finančních možností ). První tři družstva v jednotlivých soutěžích dostanou medaile, diplomy a věcné odměny ( dle finančních možností ).

7. Vyhlášení vítězů :

Vyhlášení vítězů a výsledků se uskuteční během sportovních her.

8. Připomínky :

Řešení neočekávaných a sporných situací bude plně v pravomoci organizačního výboru.A T L E T I K A1. Startující :

Za každou školu mohou startovat v každé disciplíně dva závodníci. Jednotlivec může startovat maximálně ve třech libovolných disciplínách a ve štafetě.

2. Kategorie :

Dívky: 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg
Chlapci: 60 m, 1 500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg
Smíšená štafeta na 4 x 60 m (2 dívky + 2 chlapci) !

3. Disciplíny :

Běh na 60 m se uskuteční max. v 5 rozbězích. Do finále postupuje z jednotlivých rozběhů maximálně 8 závodníků podle časů.
Starty 60 m - první chybný start se vrací, druhý špatný start - diskvalifikace ( kterýkoliv
závodník, který pokazí druhý start ).
V případě rovnosti časů rozhoduje umístění v rozběhu. Je-li umístění závodníků stejné, rozhoduje los. O konečném pořadí rozhoduje čas dosažený ve finále. Pořadí ostatních závodníků se určí podle časů dosažených v rozbězích.

V běhu na 800 m a 1 500 m - počet rozběhů určí organizační výbor podle podmínek
pořádající školy a podle počtu účastníků.

Smíšenou štafetu na 4 x 60 m tvoří dvě dívky a dva chlapci. Pořadí jednotlivých běžců si určí vedoucí školy.

Ve skoku dalekém mají všichni závodníci 3 pokusy. Do finále postupuje 8 nejlepších k dalším 3 pokusům.

Ve skoku vysokém dívek je základní výška 95 cm. Zvyšuje se po 5 cm do výšky
135 cm a dále po 3 cm. Podmínkou uznání skoku je odraz jednou nohou.

Ve skoku vysokém chlapců je základní výška 115 cm. Zvyšuje se po 5 cm do výšky 155 cm a dále po 3 cm. Podmínkou uznání skoku je odraz jednou nohou.
Pořadí při shodě - 1. menší počet pokusů na poslední výšce
2. celkový počet neúspěšných pokusů ( neplatných )
3. celkový počet pokusů

Ve vrhu koulí mají všichni závodníci 3 pokusy. Do finále, ve kterém mají další tři pokusy, postupuje 8 závodníků s nejlepším výkonem.

4. Ceny :

První tři závodníci z každé kategorie a disciplíny dostanou medaili, diplom a věcnou odměnu. Školy na prvních třech místech dostanou medaili a diplom.

5. Hodnocení :

Pořadí závodníků bude bodované tak, že první závodník dostane tolik bodů, kolik závodníků je přihlášených do atletické soutěže. Druhý dostane o bod méně atd.
Pokud nebude mít závodník v technických disciplínách žádný platný pokus, získá 1 bod.
V pořadí štafet je rozdíl 4 bodů ( počet štafet krát 4, př. 7 škol x 4 = 28, 2.místo 24 ...).
Pro porovnání provedeme zvlášť vyhodnocení dívek a chlapců.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude elektronické zařízení, pořádající škola zajistí startovací pistoli.

P L A V Á N Í1 Startující :

Za každou školu mohou startovat v každé disciplíně 2 závodníci.
Ve štafetě startují 4 závodníci (2 chlapci + 2 dívky).

2. Disciplíny :

Dívky : 50 m prsa
50 m volný způsob

Chlapci : 50 m prsa
50 m volný způsob

Smíšená štafeta : 4 x 50 m volný způsob

3. Organizace závodů :

Soutěží se podle platných pravidel plavání, startuje se skokem. Pořadí se určuje podle dosažených časů. Závodníci musí mít řádný úbor pro plavecké soutěže. Látka úboru nesmí být z průhledného materiálu.

Start :

Provádí se skokem. Slovní pokyny : na bloky, na místa, vpřed jsou doprovázeny pohyby praporku. První chybný start se vrací, druhý špatný start - diskvalifikace
( kterýkoliv závodník, který pokazí druhý start ).
Dle možností bude využito světelné startovací zařízení.

Volný způsob :

Závodník může plavat jakýmkoliv způsobem a provést řádným způsobem dohmat stěny v cíli. stěny v cíli.

Prsa:

Tělo plavce spočívá na prsou, pohyby paží i nohou jsou prováděny současně a ve stejné vodorovné poloze. V cíli se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama současně. Závodník musí plavat celou trať stejným způsobem (doslovný výpis z Pravidel plavání).

Štafeta :

Další závodník může odstartovat teprve po dotyku předchozího závodníka stěny bazénu.

Hodnocení:

Pořadí závodníků bude bodované tak, že první závodník dostane tolik bodů, kolik závodníků je přihlášených do plavecké soutěže. Druhý dostane o bod méně atd. Pokud závodník závod nedokončí získá 1 bod. V pořadí štafet je rozdíl 4 bodů ( počet štafet krát 4, př. 7 škol x 4 = 28, 2.místo 24 ...).
Pro porovnání provedeme zvlášť vyhodnocení chlapců a dívek.

4. Vylosování :

Vylosování provede organizační výbor na základě přihlášek v předvečer závodů,
dne 19.6.2014. Každá škola nahlásí při příjezdu výkony svých závodníků pro nasazení do rozplaveb.

5. Ceny :

První tři závodníci v každé disciplíně a členové štafet dostanou madaili a diplom. Školy na prvních třech místech dostanou medaili a diplom.

Plavání se uskuteční v bazénu 50 m.

Start plavání bude vysvětleno a předvedeno před soutěží.


B A S K E T B A L


1. Předpis :

Soutěží se podle pravidel basketbalu ( příloha č. 1 ) a podle směrnic tohoto rozpisu.
Na soupisce bude max. 8 dívek.

2. Organizace soutěže :

Hraje každý s každým ve skupinách podle počtu přihlášených družstev.
Do skupin se nasazuje podle výsledků z posledního ročníku her.
Při třech skupinách se nasazuje 1,2,3. Při dvou skupinách 1,2. Při jedné skupině a počtu 6,5 ... se pořadí do tabulky zapíše podle výsledků předchozích sportovních her.

Hrací systémy:

Při účasti devíti a více škol se hraje ve třech skupinách systémem každý s každým jednokolově, do semifinále postupují první a druhý ze skupin, ostatní do skupin o konečné celkové pořadí.
Semifinále - postupový klíč - pro 3 základní skupiny A, B, C
A1 - C2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3.místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo
B1 - A2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3. místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo
C1 - B2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3. místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo

Při počtu přihlášených družstev 7, 8 a dvou tělocvičnách budou zápasy probíhat ve dvou skupinách. Z každé skupiny postupují dvě družstva do finálové skupiny. Semifinále se nehraje.

Při počtu 6 přihlášených družstvech a méně se hraje systémem každý s každým.

3. Vylosování :

Soutěž vylosuje organizační výbor CSH v květnu 2014 na základě došlých přihlášek.

4. Kritéria pro postup a určování pořadí ve finálových skupinách :

a/ při rovnosti klasifikačních bodů dvou družstev rozhoduje výsledek vzájemného utkání
b/ v případě nerozhodného výsledku u 3 a více družstev platí:
- rozdíl bodů ( košů ) ze všech utkání ve skupině
- počet vstřelených bodů ( košů ) ze všech utkání ve skupině
c/ poslední možností je los o celkovém pořadí

5. Ceny :

První tři družstva dostanou medaile, diplomy a věcné ceny. Každý člen těchto družstev dostane medaili a diplom.

Pravidla a předpisy


( příloha č.1 )

KOŠÍKOVÁ ( basketbal )


1. Košíková ( basketbal ) :

Je kolektivní sportovní hra. Od ostatních brankových sportovních her se liší tím,
že branky jsou nahrazeny koši, které jsou umístěné nad zemí ve vodorovné poloze.
Hřiště je dlouhé 26 m a široké 14 m. Maximální povolené odchylky jsou 2 m na délku a 1 m na šířku.

Koše se skládají z kruhu o vnitřním průměru 45 cm a ze sítek dlouhých 40 cm. Kruhy jsou umístěny vodorovně ve výšce 305 cm na odrazové desce.

Míč je z gumy nebo umělé hmoty, ( velikost č. 6 ).
Košíkovou hrají proti sobě dvě družstva o pěti hráčích. V každém družstvu je omezený počet náhradníků, kteří v průběhu utkání mohou střídat hráče na hřišti.

Výstroj hráčů - dresy jednotné barvy, kapitán družstva je označen páskou na rukávu. Barvu dresů si vybírá družstvo, které je v zápisu uvedeno jako domácí.
Každý tým musí mít dva druhy barevně se odlišujících dresů s čísly. Můžou být i rozlišovací dresy s čísly. Nesplněním této podmínky nebude družstvo připuštěno k utkání a výsledek bude kontumován v jeho neprospěch. Pokud nastoupí hráč s brýlemi nemo se sluchadly přebírá vysílající škola plně odpovědnost za případné zranění žáka či zničení pomůcky. Hráč nesmí nastoupit s předměty, které můžou způsobit zranění ( např. řetízky, náušnice, prstýnky, hodinky, piercing atd. ).
Hráčky musí mít obuv, která je určena pro hru v tělocvičně.
Pokud družstvo nenastoupí k zápasu do 10 minut od stanoveného začátku utkání, kontumačně prohrává. Při kontumaci výsledku se započítává skóre 15:0 a 2 body pro vítěze. Utkání dohraje družstvo, které má na hřišti nejméně 3 hráčky.

Utkání se skládá ze dvou poločasů po 7 minutách. Mezi poločasy je 5 min. přestávka. Během zápasu může družstvo využít jeden oddechový minutový čas za poločas.

Utkání je rozhodnuto, dosáhne-li jedno družstvo v hrací době většího počtu bodů než druhé družstvo.

Prodloužení: pokud utkání skončí v řádné hrací době nerozhodným skóre, pokračuje se takto - 5 hráček z každého družstva, které v době ukončení utkání byly na hřišti, střílí po jednom trestném hodu - hráčka, která musela v průběhu základní hrací doby opustit hřiště pro 5 osobních chyb se tohoto rozstřelu nesmí zúčastnit.
Pokud nepadne rozhodnutí o vítězi v tomto rozstřelu, pokračuje se dál ve střelbě trestných hodů až po tzv. " rychlou smrt ". Střílející hráčky mohou trenéři určit ( mimo potrestaných 5 osobními chybami ). Trestný hod provádí vždy nový hráč.

Hodnocení výsledků: vítězné družstvo se klasifikuje 2 body, poražené 1 bodem ( včetně bodu za nedohrané utkání ) a 0 bodů za kontumované utkání.

Kontumační výsledek: skóre 0:15 a bez přiznání bodu pro postižené družstvo.

Koše je dosaženo, když míč padne při hře shora do koše a zůstane v něm, nebo jím propadne. Za koš dosažený ze hry, získá družstvo 2 body, pokud není dosažen
z prostoru za čarou tříbodového území, kdy se počítá za 3 body. Koš z trestného hodu se počítá za 1 bod. Po dosaženém koši dává míč do hry kterýkoliv hráč družstva, které obdrželo koš. Vhazuje míč z kteréhokoliv místa za koncovou čarou
na té straně hřiště, na které padl koš.

Utkání zahajuje rozhodčí ve středovém kruhu rozskokem mezi dvěma soupeřícími hráči. Dotkne-li se míč podlahy aniž byl před tím udeřen alespoň jedním rozskakujícím hráčem, je rozskok opakován. Při rozskoku zůstavají ostatní hráči vně kruhu do té doby, než je míč udeřen.

2. Rozhodčí :

Utkání řídí dva rozhodčí, zapisovatel a časoměřič. První rozhodčí vyhazuje míč
ve středu hřiště při zahájení utkání. Na konci každého poločasu zkontroluje zápis
a schválí stav. Rozhodčí dávají míč do hry, určují, kdy se míč stal mrtvým, povolují oddechové časy, dávají pokyn náhradníkům ke vstupu na hřiště, podávají míč hráči, který vhazuje ze zámezí. Rozhodčí mají právo rozhodovat o každém porušení pravidel na hřišti i mimo ně kdykoliv od zahájení utkání až do jeho skončení. Jestliže oba rozhodčí rozhodnou v téže akci téměř současně a ocení přestupek různými tresty, platí ten přísnější. Přerušují hru zapískáním, nepískají však po koši dosaženém ze hry nebo po trestném bodu.

3. Pravidlo o hřišti :

Hřiště je ohraničeno tzv. hraničními čárami. Čáry na dlouhých stranách se nazývají postranní čáry, na krátkých stranách jsou čáry koncové. Hráči s míčem se nesmějí těchto čar dotýkat a přešlapovat je. To platí i pro hráče, který vhazuje ze zámezí.
Při porušení pravidel ( pokud není trestný hod ) vhazuje hráč družstva,který vhazuje
ze zámezí. Při porušení pravidel ( pokud není trestný bod ) vhazuje hráč družstva, jež se neprovinilo, ze zámezí za postranní čárou. Za koncovou čárou vhazuje družstvo pouze tehdy, přešel-li míč hrací plochu za touto čarou a nebylo dosaženo koše. Středová čára rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.

4. Pravidlo o driblingu :

Nejčastějším způsobem uvolňování hráče v pohybu je dribling. Je to odrážení míče
o zem jedním hráčem. Hráč může použít pouze jedné ruky a nesmí dribling přerušovat. Jakmile se dotkne míče oběma rukama, nebo nechá míč spočinout v jedné nebo obou rukou, považuje se dribling za ukončený. Po skončení driblingu, nesmí zahájit další. Hráč, který obdrží míč v pohybu nebo právě dokončil dribling, nesmí s míčem udělat víc než dva kroky, v to počítáme i krok, ve kterém míč přijal. Další dribling může být zahájen, dotkl-li se mezi tím míče jiný hráč, nebo dotkl-li se míč desky nebo koše.

5. Pravidlo o drženém míči :

Jestliže dva nebo více hráčů drží na míči pevně své ruce, považuje se to
za držený míč. Pokud dojde k drženému míči, je hra přerušena a její opětovné zahájení nastane v nejbližším kruhu rozskokem mezi hráči, kteří drželi míč.

6. Pravidlo o krocích :

Pravidlo se týká především hráčů, kteří zahajují nebo ukončují dribling a kteří chytají míč na místě a v pohybu. Hráč na místě se uvolňuje pomocí obrátek. Využívá k tomu
tzv. obrátkové nohy, která musí být stále na místě v kontaktu s podlahou. Druhou nohou může zvedat a opakovaně s ní dokračovat libovolným směrem. Jakmile hráč zvedne obrátkovou nohu, může buď přihrát nebo vystřelit na koš, nesmí však zahájit dribling !
Obdrží-li stojící hráč míč, může provést obrátku a použít kterékoliv nohy jako obrátkové. Hráč, který obdrží míč v pohybu, nebo který právě dokončil dribling, má povoleno zastavit pomocí dvoudobého rytmu (dvojtaktu).
Pokud hráč s míčem zastaví tak, že má obě nohy na stejné úrovni, může použít jako obrátkové kterékoliv nohy.

7. Pravidlo o chybách :

Osobní chyba je porušení pravidel, při kterém dojde k dotyku se soupeřem. Hráč nesmí strkat, držet, obtěžovat, nastavovat nohu, bránit v pohybu soupeři roztažením paží, rameny, kyčlí, koleny nebo ohýbáním těla do neobvyklé polohy. Nesmí se také dotknout soupeře rukou. Dochází k němu i při driblování, kdy hráč narazí
do bránícího hráče.

Technická chyba se vztahuje na hráče, který se proviní nesportovním chováním, nebo užitím nesportovní taktiky.
Provinilému hráči se chyba zapíše a družstvo je potrestáno trestnými hody buď přímo na koš nebo vhazováním za zámezí. Hráč, který se dopustil pěti chyb, už nesmí v utkání nastoupit !
Jakmile se hráči jednoho družstva dopustí pěti chyb v poločase, všechny další chyby se trestají dvěma trestnými hody. Při trestném hodu nesmí nikdo stát uvnitř území pro trestný hod.

8. Pravidlo o zahrání míče nohou :

Hraní nohou je posuzováno jako přestupek pouze tehdy, jde-li o úmyslné kopnutí nebo blokování míče kteroukoliv částí hráčovy nohy. Náhodný dotek nohou se za přestupek nepovažuje.

9. Pravidlo o zahrání míče do zadní poloviny ( " pře půl " ) :

Družstvo nesmí vrátit míč zpět ze své přední poloviny do zadní. Hráč nesmí přihrát ani driblovat přes středovou čáru do své zadní poloviny.

10. Sekundová pravidla :

U začátečníků je nelze v plné míře uplatnit. Cílem je zamezit nadměrnému zdržování hry. Porušení sekundových pravidel se posuzuje jako přestupek a má za následek vždy ztrátu míče.

3 sekundy: žádný hráč útočícího družstva nesmí zůstat déle jak nutnou dobu
v soupeřově vymezeném území. Vyjímku tvoří opakované doskakování
po střelbě na koš

5 sekund: - hráč, který vhazuje ze zámezí, musí v této době hodit míč do hřiště
- těsně bráněný hráč musí přihrát, vystřelit nebo začít driblovat
- hráč, který provádí trestný hod, musí jej uskutečnit do 5 sekund
od okamžiku, kdy dostal míč od rozhodčího

8 sekund: družstvo, které získá míč ve své zadní polovině, musí jej přihrát nebo
jinak dopravit během této doby do své přední poloviny

24 sekund: získá-li družstvo míč, musí se do této doby pokusit vystřelit na koš.
Nové období 24 sekund se však nezačne měřit, jestliže je míč zahrán
do zámezí a je přisouzen témuž družstvu. Také pouhý dotyk míče
soupeřem neznamená zahájení nového období, pokud míč zůstane
pod kontrolou stejného družstva.

F U T S A L


1. Předpis :

Soutěží se podle pravidel ( příloha č. 2 ).
Na soupisce bude max. 8 chlapců.

2. Organizace soutěže :

Hraje se každý s každým ve skupinách podle počtu přihlášených družstev.
Do skupin se nasazuje podle výsledků z posledního ročníku her.
Při třech skupinách se nasazuje 1, 2, 3. Při dvou skupinách 1, 2. Při jedné skupině a počtu 6, 5 ... se pořadí do tabulky zapíše podle výsledků předchozích sportovních her.

Hrací systémy:

Při účasti devíti a více škol se hraje ve třech skupinách systémem každý s každým jednokolově, do semifinále postupují první a druhý ze skupin, ostatní do skupin o konečné celkové pořadí.
Semifinále - postupový klíč - pro 3 základní skupiny A, B, C
A1 - C2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3.místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo
B1 - A2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3. místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo
C1 - B2 vítěz postupuje do finálové skupiny o 1. - 3. místo, poražení do skupiny o
4. - 6. místo

Při počtu přihlášených družstev 7, 8 a dvou tělocvičnách budou zápasy probíhat ve dvou skupinách. Z každé skupiny postupují dvě družstva do finálové skupiny. Semifinále se nehraje.

Při počtu 6 přihlášených družstvech a méně se hraje systémem každý s každým.

3. Vylosování :

Soutěž vylosuje organizační výbor CSH v květnu 2014 na základě došlých přihlášek.

4. Kritéria pro postup a určování pořadí ve finálových skupinách :

Kriteria pro určení pořadí

1. Počet bodů

2. Při rovnosti bodů
a) vzájemné utkání
b) celkový brankový rozdíl ze všech utkání
c) vyšší počet vstřelených branek
d) 5 pokutových kopů ( pravidla pokutových kopů viz. vyřazovací utkání )
e) dále pokutové kopy po 1 do rozhodnutí

3. Při rovnosti bodů ( u 3 a více týmu )
a) celkový brankový rozdíl ze všech utkání
b) vyšší počet vstřelených branek
c) brankový rozdíl ze vzájemných utkání
d) 5 pokutových kopů - proběhne losování, kdo proti komu bude kopat pokutové
kopy ( 1-3, 2-3, 1-2 )
- pořadí se určí podle toho, který tým bude mít nejvíce vstřelených pokutových
kopů
- při stejném počtu u 2 týmů se pokračuje v zahrávání po 1 do rozhodnutí
- při stejném počtu u 3 týmů se pokračuje dle losování po jednom do
rozhodnutí

Vyřazovací utkání

- při nerozhodném výsledku nastupuje 5 pokutových kopů
- další pokutové kopy po jednom do rozhodnutí
- 5 pokutových kopů zahrávají hráči, kteří dokončili utkání ( včetně brankaře ),
brankář se může vyměnit a to jen z hráčů, kteří dokončili utkání, pokud některé
mužstvo dohraje utkání bez vyloučeného hráče ( červaná karta ), jako pátý hráč zahrává pokutový kop hráč, který byl připraven ke střídání.
- další pokutové kopy zahrají hráči, kteří byli připraveni na střídání ( musí být stejný
počet střídajících hráčů )
- pokud se nerozhodne můžou znovu kopat hráči, kteří již kopy zahrávali

5. Ceny :

První tři družstva dostanou medaile, diplomy a věcné ceny. Každý člen těchto družstev dostane medaili a diplom.

Pravidla a předpisy


( příloha č.2 )

FUTSAL ( malá kopaná )

1. Rozměry hřiště:
40 x 20 m

2. Brankové území:
má tvar obdélníku. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m.

3. Branka
2 x 3 m

4. Pokutový kop
ve vzdálenosti 6 m od brankové čáry.

5. Zóna pro střídání
je vyznačena 3 m na každou stranu od středové čáry.

6. Stolek časoměřičů
je umístěn na stejné straně jako zóna pro střídání, v dostatečné vzdálenosti
mimo hřiště u středové čáry.

7. Míč
pro malou kopanou je shodný s míčem na kopanou č. 5

8. Výstroj hráčů
dresy jednotné barvy , brankář odlišný dres, trenýrky ( u brankáře povoleny i
tepláky ), stulpny, holenní chrániče ( bez chráničů nesmí brankář ani hráč hrát ),
kopačky ( bez vyměnitelných nebo železných kolíků ), kapitán družstva je označen páskou na rukávu. Barvu dresů si vybírá družstvo, které je v zápisu uvedeno jako domácí. Každý tým musí mít dva druhy barevně se odlišujících dresů ( můžou být jedny dresy s čísly a jedny rozlišovací dresy ).
Pokud nastoupí hráč s brýlemi či sluchadly, přebírá vysílající škola plně odpovědnost za případné zranění žáka či zničení pomůcky. Hráč nesmí nastoupit s předměty, které můžou způsobit zranění ( např. řetízky, náušnice, prstýnky, hodinky, piercing atd. ).

9. Doba hry
2 x 10 minut s pětiminutovou přestávkou.

10. Počet hráčů a střídání
4 hráči v poli + 1 brankář, střídání během hry neomezené, hráč z pole může do branky, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom rozhodčí předem uvědomen.
Brankář nemůže vystřídat hráče v poli.

11. Oddechový čas
družstvo si může vzít v každém utkání jeden oddechový čas v délce trvání 1 min.
Oddechový čas si může vzít jen to mužstvo, které bude zahrávat aut, trestný kop, případně bude rozehrávat brankář.

12. Zahájení a přerušení hry
tým, který vyhrál los si vybírá polovinu hřiště, kde bude začínat nebo si může vybrat míč a začne tedy výkopem ze středu hřiště. Míč se musí pohnout směrem dopředu. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru. Při jakémkoliv rozehrání musí být soupeřící hráč minimálně 3 m
od míče. V případě nepřímého kopu uvnitř pokutového území, pokud je vzdálenost od branky menší než 3 m, stojí hráči bránícího týmu na brankové čáře.

13. Míč do hry ze zázemí ( aut )
provádí se kopnutím


14. Rozehrávání míče od branky
provádí brankář výhozem nebo výkopem z ruky. Pokud brankář položí míč na zem, tak ten je ve hře a soupeřící i vlastní hráč může hrát. Brankář nesmí znovu
chytit míč do rukou. Pokud míč chytne je zahráván nepřímý kop z místa přestupku.

15. Postavení mimo hru
toto pravidlo neplatí

16. Dosažení gólu
gól je dosažen, přejde-li míč celým objemem brankovou čáru. Gól také platí ze všech volných kopů, z rohového kopu, z autového kopu ( pokud někdo míč
tečuje ), z výkopu brankáře od branky, vlastní gól.
Gól neplatí - z autového kopu ( bez teče), z vyhazování brankáře rukou ( bez teče), z nepřímého volného kopu ( bez teče ).

17. Pokutový kop
nařizuje se za přestupky ve vlastním pokutovém území.

18. Malá domů
rozhodčí nařídí nepřímý volný kop ( provádí se z místa přestupku ) proti týmu, jehož brankář se dotkne míče rukou poté, co hráč jeho týmu úmyslně přihrál míč
nohou ( od pasu dolů ).

19. Osobní tresty
při udělení žluté karty je hráč vyloučen na 2 min. ( pravidlo platí i pro brankáře ).
Tým pokračuje oslaben o jednoho hráče. Po uplynutí trestu může vyloučený hráč
opět nastoupit. Při udělení červené karty mj. jestliže hráč hrubě fauluje, chová se velmi nesportovně, podruhé se proviní žlutou kartou je hráč vyloučen do konce utkání ( rovněž platí i pro brankáře ). Oslabený tým dohraje utkání ve sníženém počtu hráčů ( vyloučený hráč může zůstat na střídačce ). Vyloučený hráč nesmí nastoupit v následujícím utkání. Hlavní rozhodčí může také udělit červenou kartu
nehrajícím členům týmu ( trenér, vedoucí ) za hrubé nesportovní chování. Vyloučený musí opustit prostor v okolí 50 m od hrací plochy a nesmí zasahovat
do průběhu utkání, jinak bude utkání kontumováno ve prospěch nepotrestaného týmu.

20. Konec utkání
po uplynutí řádné hrací doby. Pokud počet hráčů klesne pod 3 hráče ( včetně brankáře ) tak platí výhodnější výsledek pro nepostižený tým ( aktuální stav na hřišti nebo kontumace 3:0 ). Kontumace 3:0 nastává i v situaci, kdy jeden tým odmítne z různých důvodů nastoupit k utkání. Rovněž tým, který nenastoupí do 10 minut od stanoveného začátku utkání, tak prohraje kontumačně 0:3. Vítězství
3 body. Nerozhodný výsledek 1 bod.