Úřední deska


Kurzy znakového jazyka pro rodiče budou probíhat v úterý 14:00 - 14:45 (od 25.9.2018).

Lektorky: Mgr Zuzana Pavliňáková, Vlasta Bohačíková

Volby do školské rady

21.9.2017 se uskutečnily volby členů školské rady na období 26.9.2017 – 30.9.2020.

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy proběhly dne 21.9. 2017.

Výraznou většinou hlasů byly zvoleny do školské rady :

PaedDr. Iva Mrkvicová – zástupce ředitele ZŠ a MŠ pro SP a Mgr. Libuše Brožová                    /výchovná poradkyně ZŠ /.

Volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků proběhly v rámci třídních schůzek dne 21.9.2017 / účast 50,35 % zák.zástupců /.

Téměř poloviční volbou všech zákonných zástupců byli zvoleni za členy školské rady :

MUDr. Jiří Samlík / otec žáka VII.A / a Eliška Pavlasová / matka žákyň VII.B a V.B /.

Volební období je tříleté, zahájení činnosti školské rady bude v úterý 26.9.2017 v 15.00 hodin

v ředitelně školy.

Přesné výsledky voleb jsou uloženy v ředitelně školy.

Volby provedla a výsledky voleb sečetla volební komise ve složení :

 Tomáš Riegel, Mgr.Jana Jedličková, Mgr. Dagmar Roboszová.

 

 

Ostrava – Poruba  22.9.2017                                                 Zpracoval ředitel školy Mgr. L.Suchoň
Jména navržených kandidátů za zákonné zástupce žáků:

p. Eliška Pavlasová, matka žákyně VII.B
Mudr. Jiří Samlík, otec žáka VII.A


Jména navržených kandidátů za pedagogické pracovníky:

PaedDr. Iva Mrkvicová - zástupkyně ředitele
Mgr. Libuše Brožová - výchovný poradce ZŠ

Ostrava-Poruba 6.9.2017                                                                Mgr. L.Suchoň, ředitel školy


Volba nových členů školské rady

V říjnu končí tříleté období volených členů školské rady. 21.9.2017 se uskuteční nové volby / tříleté období /. Školská rada je šestičlenná: 2 zástupce jmenuje zřizovatel / byli jmenováni RSDr. Kalousková a Mudr. Walderová /, 2 zástupce volí pedag. pracovníci školy / volby 21.9. / a 2 zástupce volí zákonní zástupci žáků. Tyto volby proběhnou v rámci třídních schůzek 21.9.2017. Jména kandidátů budou uvedena na www stránkách školy a u vstupu do školní budovy 15 dnů před konáním voleb.

Ostrava-Poruba 21.8.2017                                                                Mgr. L.Suchoň, ředitel

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

 Novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její ředitel.
 Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
 Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html
 


  Dne 25. 1. 2017 byl přidán dokument: úřední deska.pdf  


Ċ
Milan Kuhejda,
25. 1. 2017 0:29
Comments