Zápis do MŠ 2018

         Z Á P I S 
DO MATEŘSKÉ Š
KOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

proběhne v prostorách mateřské školy ve dnech

9. a 10. května 2018 
od 8:00 – do 15:30

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
Mateřská škola přijímá děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to děti:

  • se sluchovým postižením,
  • s těžkými vadami řeči,
  • povinnou předškolní docházkou a po odkladu školní docházky,
  • v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) děti  zpravidla od 3 do 6 let,
  • pokud není naplněná kapacita i děti mladší, nejdříve však od 2 let.

Podklady pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • u děti mladších podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • doporučení školského poradenského zařízeních 5 let, v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví doložení potvrzení  o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Na základě posouzení podmínek pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

K zápisu si doneste:

  • rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, platný průkaz totožnosti rodičů,
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
            -         možnost stažení na webových stránkách školy nebo osobního vyzvednutí 11. 4. 2018 - Den otevřených dveří,
  • pokud máte, doporučení školského poradenského zařízení, popř. další odborné a lékařské zprávy týkající se zdravotního stavu dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte.

Při reedukaci vad sluchu a řeči uplatňujeme mimo jiné:

-         každodenní individuální logopedickou péči, zajištěnou speciálními pedagogy,

-         metodu tréninku jazykových schopností podle D. B.Elkonina  - rozvoj fonematického uvědomování (odkaz: web stránky MŠ, www.elkonin.cz),

-         školní intervenční program INPP zaměřený na rozvoj neuromotorických funkcí (odkaz: web stránky školy INPP, www.socioterapia.sk),

-         podporu rozvoje komunikace ve ZJ s rodilým mluvčím,

-         Bazální stimulaci jako pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dětí (odkaz web stránky MŠ, www.bazalni-stimulace.cz).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. dubna 2018

od 8:30 – do 10:00, od 14:30 – do 15:30

Kontakt: Mgr. Dana Škorpíková- vedoucí učitelka MŠ – tel. 595 694 545
e-mail:
materska.skola@deaf-ostrava.cz

http: www.deaf-ostrava.cz

Comments