Průběh zápisu

Průběh zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců v mateřské škole.

 

1. Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.
Podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.
 
Vyplněné formuláře je tedy možno doručit těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID – d2fcii,
 2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou na adresu školy, označení na obálce Zápis MŠ
 4. osobní podání – pouze po domluvě s vedoucí učitelkou
  - zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy ve stanovený den a čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných elektronických prostředků (např. e-mailem bez uznaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy použijte dané formuláře naší mateřské školy – webové stránky mateřské školy.

Termín podání žádosti:

 1. od 4.5.2020 – do 15.5.2020 pokud nebudete podávat žádost osobně
 2. dle osobně stanoveného termínu vedoucí učitelkou MŠ

2. Doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci není nutné, abyste navštěvovali dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. doloží četné prohlášení o řádném očkování dítěte – vzor čestného prohlášení webové stránky MŠ,
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

K zápisu tedy předáte:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podpis zákonných zástupců)
 2. Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy (podpis zákonných zástupců)
 3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (pokud není potvrzeno lékařem na přihlášce)
 4. Kopii očkovacího průkazu (pokud není potvrzeno lékařem)
 5. Kopii doporučení školského poradenského zařízení (pokud již bylo vydáno)

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

3. Individuální vzdělávání
Pokud zvolí zákonný zástupce místo povinného předškolního vzdělávání individuální vzdělávání, musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

4. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 1. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámena. Rozhodnutí o přijetí nebudou písemně doručována, ale můžete o jejich vydání požádat.
  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněná na webových stránkách školy, na vstupních dveřích základní i mateřské školy.
 2. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude doručeno zákonným zástupcům písemnou formou – poštou.
 3. V případě přerušení správního řízení bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání po ukončení správního řízení, a to do 15 dnů.

Vzhledem k současné situaci a opatřeními v souvislosti s koronavirem budou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zveřejněná a doručená nejpozději do 15.června 2020.

 

V Ostravě – Porubě   dne 14.4.2020                  

Mgr. Libor Suchoň – ředitel školy                               

Mgr. Dana Škorpíková - vedoucí učitelka MŠ

 

Sdílet