INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY NA I. st. ZŠ aktualizace 22.5.

-  Podmínkou umožnění výuky žáků ve škole od 25. 5. 2020 je „Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem žáka.  

formulář ke stažení - Čestné prohlášení (koronavirus).pdf

 -  Před školou není povoleno se shromažďovat do větších skupin, je nutné dodržovat odstupy 2 m (neplatí pro členy společné domácnosti).

 -  Všechny osoby čekající před školou (žáci i jejich doprovod) musí mít nos i ústa zakrytá rouškou.

 -  Do budovy školy budou vstupovat pouze žáci bez doprovodu zákonných zástupců.

 -  Žáky si budou vyzvedávat před školou třídní učitelé v předepsaném časovém harmonogramu:

1. A + 1. B:   7:50 hod. – hlavní vchod

2. A + 3. A:   7:55 hod. - hlavní vchod

3. B + 4. A:   8:00 hod. - hlavní vchod

4. B + 5. C:   8:05 hod. – hlavní vchod

5. A + 5. B:   8:00 hod. – vchod u ŠJ

6. A:              8:10 hod - hlavní vchod

 -  Žáci nebudou vstupovat do šaten, přezují se v přízemí školy, boty vloží do igelitové tašky a uloží na chodbě před třídou.

 -  Žáci budou mít každý den 2 roušky a sáček, do kterého si v případě sundání roušky tuto roušku uloží.

 -  V každé třídě bude tekuté mýdlo, papírové utěrky a dezinfekce, které budou využívány pravidelně po celou dobu pobytu ve škole.

 -  Výuka ve třídách bude probíhat 4 vyučovací hodiny. S rozvrhem budete seznámeni třídními učiteli.

 -  Výuka tělesné výchovy včetně plavání nebude probíhat.

 -  Po ukončení výuky mohou žáci využít možnost obědů ve ŠJ a následně pobytu ve skupině odpolední zájmové činnosti s vychovateli maximálně do 16. hod.

-  Pokud bude žák ve škole vykazovat některý z možných příznaků onemocnění COVID 19, bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován. V takovém případě zákonný zástupce neprodleně zajistí vyzvednutí žáka ze školy.
Zákonní zástupci ostatních žáků budou o této situaci okamžitě informováni.

 -  Pokud se objeví příznaky onemocnění COVID 19 (nachlazení, dýchací potíže, kašel, teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, kožní problémy) u žáků nebo v jejich rodině, jsou zákonní zástupci povinni informovat okamžitě školu!

 -  Případné dotazy směřujte na třídní učitele.

  

V Ostravě dne 19. 5. 2020                                           Mgr. Libor Suchoň, ředitel školy

Sdílet