Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Charakteristika školy

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni učitelé a asistenti pedagoga jsou kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými žáky i s žáky s vadami řeči.

Vzdělávání žáků je založeno na respektování a rozvíjení jejich individuálních potřeb. Vychází ze Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle RVP pro základní vzdělávání. 

Do učebního plánu je zařazen předmět individuálně logopedická péče. 

Při výchově a vzdělávání používají pedagogové s ohledem na potřeby a stupeň postižení žáků orální i znakovou řeč.

 

Žáci naší školy absolvují desetiletou školní docházku bez ohledu na druh a stupeň postižení. 

Po jejím ukončení odcházejí na střední školy běžného typu nebo na střední školy pro sluchově postižené.

Škola je vybavena speciálními kompenzačními pomůckami a učebnicemi. 

Při vzdělávání žáků využívají pedagogové nejen řadu obrazových materiálů, CD a DVD nosičů, ale také vlastních osvědčených názorných pomůcek a prezentací. 

Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných učebnách (Př, Z, F – Ch, Vv, Pv, PC, cvičná kuchyňka). 

Nejen při výuce, ale také při odpoledních zájmových činnostech je využívána tělocvična a školní hřiště.

Pedagogové pravidelně organizují lyžařský výcvik, návštěvy divadla, kulturní, výchovné a vzdělávací programy, výlety a školy v přírodě. 

Škola také nabízí velkou škálu mimoškolních aktivit v různých zájmových kroužcích (keramickém, výtvarném, „Tichém zpívání“, florbalu, basketbalu, atletice a plavání). 

Žáci se zúčastňují Celostátních sportovních her pro sluchově postižené žactvo a také různých výtvarných, sportovních a počítačových soutěží.  

Pro tuto činnost získává škola podporu a finanční prostředky prostřednictvím neziskové organizace sdružení Děti, od města Ostravy, firem i soukromých sponzorů.

Škola úzce spolupracuje s lékařskými a zdravotnickými pracovišti – především s FN Ostrava – Centrem kochleárních implantací, poradenskými zařízeními a také s řadou neziskových organizací.

Při ZŠ je zřízeno školské poradenské pracoviště ve složení: PaeDr. I. Mrkvicová a Mgr. L. Brožová.