Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Ochrana osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace/ dále jen ZŠ a MŠ pro SP / se sídlem Spartakovců 1153,

Ostrava –Poruba, 708 00

IČO : 00601985 jako správce osobních údajů / dále jen správce /

v souladu s ustanovením čl.13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES / dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů /, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých  zpracovává osobní údaje.

·         Osobní údaje zpracovává ZŠ a MŠ pro SP zpracovává pouze na nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

·         Zde najdete informace o zpracování osobníchúdajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

·         Pokud ZŠ a MŠ pro SP  zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

v  Požadovat od ZŠ a MŠ pro SP informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

v  Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZŠ a MŠ pro SP,

v  Požadovat opravu nepřesných osobních údajů / pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje  zpracovávané ZŠ a MŠ pro SP jsou nepřesné,

v  Požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZŠ a MŠ pro SP, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,

v  Vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ pro SP

v  Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl / la / ZŠ a MŠ pro SP podat stížnost dozorovému orgánu.

·         Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

·         Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a MŠ pro SP 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s. IČ 25884646, sídlo Vítkovická 1994/22,702 18 Moravská Ostrava

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost :

Ing Petr Szotkowski, tel. 739 457 964

Kontaktní e-mail : poverenecMSK@fsc-ov.cz

Jak postupovat v případě uplatnění Vašich práv :

-          V případě žádosti o uplatnění Vašich práv Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od případného  písemného obdržení žádosti.