Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

"Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu... a může-li být něco vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům." (J. A. Komenský)

Jsme speciální mateřská škola s dlouholetou tradicí v péči o děti se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči, které se mohou následně po ukončení předškolní docházky vzdělávat ve známém prostředí základní školy. Pokud je Vaše dítě nepozorné, hyperaktivní nebo příliš pomalé, má poruchu autistického spektra, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme.

V naší MŠ se vzdělávají děti zpravidla od 3 - 6 let s možností přijetí i mladších dětí, pokud vyžadují odbornou speciálně pedagogickou péči a není naplněna kapacita mateřské školy

Prioritně se zaměřujeme na rozvoj komunikačních schopností dětí dle jejich individuálních potřeb. Využíváme při vzdělávání orální i znakovou řeč (totální komunikace). Naše práce je založená na prožitkovém učeníkaždodenní logopedické péči, uspokojování individuálních potřeb dětí a úzké spolupráci s rodiči.

Mateřská škola se nachází v klidné málo frekventované, ale přesto dobře dostupné a zeleni obklopené části Ostravy – Poruby. Je součástí komplexu budov základní školy, internátu, speciálně pedagogického centra a jídelny. Školní zahrada je rozlehlá, bohatá na zeleň a poskytuje dětem nejen možnost dostatečného pohybu, ale i pozorování živočichů, kteří zde žijí.

FILOZOFIÍ A ZÁMĚREM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE:

  1. Vzdělávání a rozvoj osobnosti dětí se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči v láskyplném, podnětném a bezpečném prostředí, kde objevují a poznávají nové věci, které povedou k rozvoji jejich osobnosti.
  2. Hledání vhodných metod a postupů při výchovně vzdělávací práci, kterými můžeme těmto dětem co nejpřirozeněji a nejlépe přiblížit znalosti a dovednosti, které si mají osvojit.
  3. Co nejefektivnějšími způsoby výuky dovést děti na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost, zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být sama sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti.
  4. Položit základy pro celoživotní učení i schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot, a to vše na úrovni individuálních schopností předškolních dětí vzhledem k jejich handicapu, jejich chápání a vidění světa s přirozenými životními souvislostmi a okolnostmi, v nichž dnešní dítě vyrůstá.
  5. Rozvoj povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým jsou obklopeny
    a vytvářením pozitivního vztahu k němu.
  6. Doplnit rodinnou výchovu, obohatit denní program dítěte a vytvořit podnětné prostředí podporující jeho celkový všestranně harmonický rozvoj.