Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

BAZÁLNÍ STIMULACE

Co je to….?

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dětí. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Somatická stimulace zahrnuje metody zklidňující, povzbuzující, neurofyziologické, kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání a polohování. Prvky bazální stimulace lze využívat i u jedinců s ADHD nebo s problémy v chování. Bazální stimulace je pro ně prospěšná. Pomáhá zajišťovat jejich zklidnění. V průběhu aplikace bazální stimulace dochází ke zkvalitnění vnímání u těchto dětí. Pozitivní vliv má také na jejich schopnost soustředit se. 

www.bazalni-stimulace.cz

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ PROGRAM

Edukativně stimulační program je určen pro všechny děti, u kterých je vhodné, aby absolvovaly systematickou předškolní průpravu, včetně dětí mladšího školního věku, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. 

Jedná se zejména o:

 • děti s ADHD, ADD (LMD), u kterých častěji probíhá vývoj nevyváženě
 • potřebují zvýšenou popřípadě speciálně pedagogickou péči
 • děti, které splňují kritéria pro zahájení školní docházky, ale potřebují ještě zdokonalit a dozrát v oblasti vnímání, grafomotoriky, řeči atd.
 • děti s odkladem školní docházky, které tak „získají čas“ pro intenzivní rozvoj oslabených a nevyzrálých oblastí
 • děti s adaptačními problémy, s neurotickou symptomatologií
 • děti, které nechodily do mateřské školy nebo mají individuální vzdělávání
 • děti, pro které je vhodný odklad školní docházky, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na zahájení školní docházky
 • děti, jejichž rodiče mají obavu, že dítě ještě školní docházku nezvládne
 • děti, které se potýkají se školním neúspěchem

Forma edukativně stimulačního programu:

 • stimulační skupiny, které tvoří lektor, děti + rodiče (nejvýše 8 dětí a rodičů ve skupině)
 • individuální za přítomnosti rodiče (u dětí vyžadujících intenzivní individuální péči např. děti s opožděným psychomotorickým vývojem, odchylkami v chování, školním neúspěchem aj.)

Co je cílem edukativně stimulačního programu?

 • Zhodnotit školní připravenost a zralost dítěte, celkovou úroveň jeho schopností.
 • Vyhledávat děti s oslabenými předpoklady pro školní práci, s potencionálně specifickými výchovně vzdělávacími potřebami.
 • Umožnit dětem a jejich rodičům zahájit včas stimulaci nevyzrálých či oslabených funkcí.
 • Prevence školního neúspěchu a jeho nepříznivých důsledků na vývoj osobnosti dítěte.
 • Zmírnit školní neúspěch u dětí, které již nastoupily školní docházku.
 • Hravou formou podněcovat schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia ( tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání).
 • Rozvíjet poznávací (kognitivní) kompetence.
 • Osvojovat si nenásilnou formou pracovní návyky – záměrnou koncentraci pozornosti, smysl pro povinnost, postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu (dokončit daný úkol) pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.
 • Postupovat po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu a poskytnout tak ucelený systém, propojenost, podmíněnost a posloupnost vývoje v předškolním období.
 • Respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní.

Oblasti rozvoje dítěte

K tomu, aby se dítě naučilo správně číst, psát, počítat a všemu porozumět je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí, které můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • prostorová orientace, orientace v čase
 • základní matematické představy
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Musíme mít vždy na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat, a to jak v průběhu vývoje, tak i procesu učení. Všechny se vzájemně podmiňují, podněcují a propojují.

LOGOPEDICKÁ PÉČE

Součástí vzdělávacích aktivit je v naší MŠ logopedická péče o děti s narušenou komunikační schopností. Jak individuální, tak skupinová logopedická cvičení jsou s dětmi prováděná každý den v dopoledních hodinách. Logopedická cvičení provádí speciální pedagog v součinnosti s klinickým logopedem. Individuální logopedická péče je prováděná pouze s jedním dítětem v logopedické učebně. Skupinová logopedie je prováděná společně ve třídě.

ZNAKOVÝ JAZYK

Komunikaci ve znakovém jazyce využíváme u dětí, u nichž není možno vytvořit komunikační kanál jiným způsobem. V mateřské škole je výuka ve znakovém jazyce zajištěná speciálními pedagogy a neslyšící asistentkou pedagoga, jako rodilého mluvčího.

Ve škole jsou zajištěny bezplatné kurzy znakového jazyka pro rodinné příslušníky. Kurzy probíhají po dobu školního roku, tj. od září do června pod vedením lektorů s potřebnou akreditací.

ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP - informace pro rodiče

Učení a chování je podmíněno, tím, jak spolupracuje mozek a tělo. Optimální spolupráce nastane, když vše ve vývoji dítěte proběhne ve správném sledu. Dítě se rodí vybavené sadou určitých vrozených reakcí, tzv. primárních reflexů, které zabezpečují základní odezvu na podněty z okolí. V období prvního roku života udělá dítě ve vývoji velký pokrok. Primitivní reflexy se postupně utlumují, když jsou nahrazovány zralými reakcemi, tzv. posturálními reflexy řízenými z vyšších mozkových center. Pokud nastane narušení tohoto vývoje a primitivní reflexy nejsou ve správném čase utlumeny, může to ovlivnit motoriku, držení těla a vést k poruchám rovnováhy. Tyto těžkosti mohou v konečném důsledku negativně ovlivnit chování a pozornost dítěte.

Schopnost učení je do velké míry podmíněná dobře zvládnutými motorickými dovednostmi, k čemuž jsou potřebné zralé reflexní reakce. Ke čtení jsou potřebné plynulé oční pohyby, psaní vyžaduje správně vyvinutou koordinaci oko + ruka. Prostorová orientace je důležitá při řešení matematických úloh nebo zvládání sociálních interakcí. Udržení pozornosti je podmíněné správně fungující rovnováhou, aby dítě dokázalo „zůstat v klidu“.

Mnohé těžkosti s učením, chováním a koordinací, mohou mít kořeny ve fyziologické úrovni a nemusí souviset s intelektem. U některých dětí, tak nemusí jejich školní výkon vůbec odpovídat jejich skutečným schopnostem.

Těžkosti, které je možno řešit prostřednictvím INPP metody:

 •       Poruchy pozornosti (ADD, ADHD)
 •       Pohybová neobratnost
 •       Opožděný vývoj řeči
 •       Specifické vady řeči (dysfázie, dyslálie)
 •       Poruchy chování
 •       Emoční nestabilita
 •       Specifické poruchy učení
 •       Strach z výšek
 •       Nevolnosti při cestování
 •       Některé poruchy autistického spektra

Jak vám můžeme pomoci

Metoda INPP má k dispozici speciální diagnostické testy, pomocí kterých je možné odhalit příčiny výše uvedených těžkostí, zjistit, zda jsou způsobené neuro-fyziologickými faktory a navrhnout účinný terapeutický program ve formě jednoduchých, denně vykonávaných cvičení. Prostřednictvím těchto cvičení je možné dosáhnout zlepšení ve výše uvedených oblastech. INPP terapie využívá neinvazivní postupy bez použití medikamentů.

INPP v naší MŠ

V naší mateřské škole je prováděná skupinová terapie přizpůsobená a vyhovující dětem s danými speciálně vzdělávacími potřebami. Při terapii využíváme běžné pohybové aktivity pro rozvoj celkové fyzické zdatnosti dětí a cvičení pro zdokonalení koordinačních, rovnovážných a motorických funkcí.

www.socioterapia.sk

ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA

 Elkonin