Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Poskytované služby

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

 

" Dětství sluchově postiženého dítěte je soubojem s časem, který musí rodiče vybojovat. " (Jaroslav Hrubý)

Speciálně pedagogické centrum je součástí školy, funguje jako poradenské zařízení pro sluchově postižené děti, žáky a studenty,  jejich rodiče a pedagogy mateřských, základních a středních škol, kteří s nimi pracují. Navštěvujeme rodiny s malými dětmi se sluchovým postižením, spolupracujeme s dětskými lékaři a foniatry. Poskytujeme rady a pomoc při řešení výukových a výchovných problémů. Důraz klademe na ranou péči, která má velký význam pro vývoj sluchově postiženého dítěte a může ovlivnit jeho školní zařazení a další úspěšnost  v životě. SPC  úzce spolupracuje s Centry kochleárních implantací v Praze i  Ostravě (CKID a CKIO).

SPC bezplatně poskytuje tyto služby:

1. Speciálně pedagogická a logopedická péče 

 • speciálně pedagogická diagnostika s cílem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se SP ve vztahu k vzdělávání 
 • zpracování podkladů  pro vzdělávání dětí a žáků se SP  (Doporučení ŠPZ) - návrhy podpůrných opatření
 • zpracovávání zpráv pro zákonné zástupce (zpráva z vyšetření, zpráva pro sociální účely, zpráva pro další odborníky, kteří souběžně pečují o klienta apod.)
 • vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 
 • poskytování intervence žákům i pedagogům v běžných školách 
 • ambulantní péče - logopedická a speciálně pedagogická
 • spolupráce s rodinou - řešení otázek ve vztahu k vzdělávání 
 • včasná péče o děti -  ihned po stanovení diagnózy sluchového postižení

2. Psychologická péče

 • psychologická poradenská péče
 • speciální vyšetřování a diagnostika sluchově postižených
 • psychoterapie
 • psychorehabilitace rodin

3. Sociálně právní pomoc

 • sociální diagnostika a aktivní pomoc v oblasti sociálně právního zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin

SPC dále nabízí:

 • vystavování podkladů k odkladu povinné školní docházky
 • navazování kontaktů rodin se sluchově postiženými dětmi
 • kurzy znakového jazyka pro rodiče a pedagogy škol, které vzdělávají žáky se sluchovým postižením (zajišťuje ZŠ pro sluchově postižené)
 • poradenství v oblasti kompenzačních, didaktických a speciálních didaktických pomůcek

Služby v SPC zajišťují:

 • speciální pedagog (surdoped i logoped)
 • psycholog
 • sociální pracovnice