Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Školská rada

 Nové složení školské rady a 1.zasedání školské rady / 14.10.2020/

 

Dne 14. 10. 2020 proběhlo 1. zasedání nové školské rady ve složení:

           - MUDr. R. Walderová — předsedkyně ŠR

           - PaedDr. P. Němec - člen

           - MUDr. J. Samlík - člen

           - E. Pavlasová - člen

           - PaedDr. I.Mrkvicová - člen

           - Mgr. Taťána Žáčková - člen.

Školská rada schválila výroční zprávu školy, dodatek ke Štk o distanční výuce, schválila jednací řád školské rady.

Proběhlo také poděkování minulé školské radě za její činnost v uplynulém období.

 

 

1. zasedání nové školské rady při ZŠ pro sluchově postižené proběhne dne 14.10.2020.

 

 Program :    

·       Seznámení s volenými členy školské rady, jednacím řádem          Mgr. Suchoň

·       Seznámení s výroční  zprávou o činnosti školy za rok 2019/20      Mgr.Suchoň

 

Volby za pedagogické pracovníky ZŠ do školské rady             15.9.2020

Volby pedagogických pracovníků proběhly na ped.radě dne 15.9.2020.

Navržené kandidáty :

PaedDr. Ivu Mrkvicovou volilo 99,5 % všech pedagogických pracovníků – byla zvolena jako členka školské rady.

Mgr. Taťánu Žáčkovou volilo 99,5 % všech pedagogických pracovníků – byla zvolena jako členka školské rady.

Volební komise pracovala ve složení Tomáš Riegel – předseda, členové Mgr. Jana Jedličková a Mgr. Dagmar Roboszová. Komise zajistila spravedlnost voleb a provedla sčítání hlasů. Volby proběhly tajným hlasováním.

 

Volby zákonných zástupců žáků proběhly v rámci třídních schůzek dne 15.9.2020.

Navržené kandidáty :

MUDr. Jiřího Samlíka /otec žáka X.A / volilo 100% přítomných rodičů, t.zn.56% rodičů žáků ZŠ- byl zvolen jako člen školské rady.

Elišku Pavlasovou /matka žákyně VIII.B/ volilo 100% přítomných rodičů, t. zn. 56% rodičů žáků ZŠ – byla zvolena jako člen školské rady.

 

Ostrava 16.9.2020    

Volební komise :

Tomáš Riegel, předseda

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Dagmar Roboszová

 

Zasedání školské rady 9.října 2019

  • Schválení výroční zprávy školy za období školního roku 2018/19.

Zasedání školské rady 24.dubna 2019

Program:

  • Seznámení se zprávou o činnosti školy za rok 2018        p.J.Zábojníková
  • Seznámení se školním rokem 2019/20 - jiné financování, 1.trídy, příspěvky SRPŠ, sešíty       Mgr. Suchoň 

 

ŠKOLSKÁ RADA - obecné informace

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) je při školách zřízena školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období je třileté.

 

Školská rada

při Základní škole pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba, 708 00

Funkční období: 26.9.2017 - 30.9.2020

Předseda:             RSDr. Ivana Kalousková

Místopředseda:    Eliška Pavlasová

Členové:                Mgr. Libuše Brožová

                               PaedDr. Iva Mrkvicová

                               MUDr. Jiří Samlík

                               MUDr. Radana Walderová

 

Zasedání školské rady - 10.10. 2018 

Program: 

  • Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy za rok 2017/18
  • Seznámení se záměry školy ve školním roce 2018/19